Facebook - Ve Vinohradě
Instagram - #vevinohradě
  /  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro ubytování v penzionu Ve Vinohradě

Tyto ubytovací podmínky penzionu Ve Vinohradě upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu – Pavlem Stávkem, Němčičky 255, 691 07, IČO 48454869 (dále jen „provozovatel“) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen „host“).

 

1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednání a rezervace ubytování je možné telefonicky, písemně, elektronicky nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení hosta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Při nástupu se host prokáže platným občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění uvedených formalit provozovatel hosta ubytuje a poskytne mu další informace k objednaným službám.

Mezi provozovatelem a hostem je uzavřena smlouva o ubytování v případě vystavení potvrzení o zaplacení objednávky (rezervace je platná až po zaplacení ceny za ubytování). Uzavřením smlouvy o ubytování jsou provozovatel a host touto smlouvou vázáni a jejich práva a povinnosti se řídí těmito obchodními podmínkami.

 

2. Práva a povinnosti hosta

Host má právo být dostatečně a úplně informován provozovatelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, provozovatelem potvrzených (hostem zaplacených) služeb, reklamovat vady poskytovaných služeb.

Host je povinen řídit se těmito ubytovacími podmínkami, dalšími pokyny, které upravují provoz penzionu a pravidla chování v něm (ubytovací a provozní řád), jakož i pokyny personálu penzionu, a to zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy. Dále je host povinen úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci, zaplatit provozovateli v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení, vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid. Host plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu. Zjistí-li host v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele objektu. Host je plně zodpovědný za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci po celou dobu trvání pobytu (provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta).

Nedodržování podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!

 

3. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen poskytnout hostu důležité informace k objednaným službám, při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit hostovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

 

4. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na: www.ubytovani.vevinohrade.cz, v aktuálním ceníku. Úhrada za sjednané služby probíhá po potvrzení objednávky na účet provozovatele, jehož číslo bude hostovi zasláno po potvrzení objednávky.

Host je povinen uhradit 100 % celkové ceny za celou dobu ubytování předem před započetím ubytování, respektive bezprostředně po potvrzení rezervace či objednávky, není-li s provozovatelem dohodnuto jinak, a to některým z následujících způsobů platby:

a) bankovním převodem na účet provozovatele na základě faktury vystavené provozovatelem

b) hotově v sídle penzionu

V případě, že host nezaplatí řádně a včas cenu za služby penzionu, zaniká platnost objednávky nebo rezervace.

 

Cena zahrnuje: pobyt v ubytovacím zařízení na smluvenou dobu, spotřebu vody, spotřebu elektrické energie, hygienické potřeby (mýdlo a toaletní papír), zapůjčení čistého povlečení a ručníků.
Cena nezahrnuje: místní poplatek z pobytu/pobytovou taxu, pojištění (host využívá objekt na vlastní odpovědnost).

 

5. Storno podmínky

Host je povinen po potvrzení objednávky uhradit zálohovou fakturu ve výši 100 % z celkové částky za pronájem prostor, ubytování či jiné poskytnuté služby, pokud není dohodnuto jinak.

a) Dojde-li ke zrušení rezervace hostem více jak 30 dnů před nástupem ubytování je účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednaných služeb.

b) Dojde-li ke zrušení rezervace v době 29 dní a méně před nástupem ubytování, činí stornopoplatek 100 % z celkové ceny.

Zrušení rezervace lze provést pouze písemně (e-mailem). Stornopoplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany provozovatele. V případě předčasného ukončení rezervovaného pobytu bez zavinění provozovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Provozovatel však může s ohledem na zvlášť závažné důvody postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

 

6. Pravidla ubytování

Provozovatel předá hostovi pokoj ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Přechodná nefunkčnost, vady či opotřebení zařízení, které nebrání běžnému užívání, nezakládají práva hosta na finanční kompenzaci. Zjistí-li provozovatel po skončení ubytování hosta vznik škody v době ubytování, je host povinen tuto škodu v plné výši nahradit. Host odpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým vědomě či nedbalostně (např. ponecháním klíčů od pokoje bez dozoru) umožnil vstup do pokoje.

Vstup se psy (popř. jinými domácími zvířaty) není povolen. Tento zákaz platí v celém areálu penzionu (vnější i vnitřní prostory). Ubytování se zvířaty je zakázáno bez výjimek. Přijede-li host s domácím zvířetem nebude v penzionu ubytován. V případě porušení zákazu je host povinen zaplatit pokutu.

Provozovatel je oprávněn účtovat hostům následující pokuty – za kouření v budově 1 000 Kč, za porušení zákazu vstupu/ubytování s domácími zvířaty až 3 000 Kč, za ztrátu klíčů paušální částku 1 000 Kč a náklady spojené s výměnou zámku, za rušení nočního klidu 5 000 Kč, za nadměrný úklid nad rámec běžného úklidu částku dle míry znečištění – minimálně však 1 000 Kč, za poškození majetku částku ve výši odpovídající nákladům na opravu/údržbu.

Pro hosty je zajištěno parkování zdarma na parkovacích plochách přilehlých k areálu penzionu. Parkoviště není hlídané, host odpovídá za řádné uzamčení a zabezpečení vozidla proti poškození a krádeži vozidla samotného nebo věcí v něm. Parkování je umožněno na vyhrazených vyznačených plochách. Parkování mimo vyznačené plochy je zakázáno, a to mimo jiné z důvodu požární bezpečnosti. V případě, že host zaparkuje vozidlo mimo vyznačené plochy, zajistí ubytovatel přemístění vozidla odtahem na náklady hosta.

V areálu je umístěno bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi free. Případná nefunkčnost internetu v areálu penzionu nezakládá jakákoli kompenzační oprávnění hosta.

Provozovatel je oprávněn neumožnit vstup do ubytování osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám nepřiměřeně hlučným či jinak narušujícím pořádek a klid, a to zejména v době od 22:00 do 6:00 hod., stejně tak je ubytovatel oprávněn takové vykázat z ubytování, pokud již byly ubytovány. Ubytovaný nemá v takovém případě nárok na vrácení peněz, pokud pobyt z nějakého důvodu ještě nebyl v tomto okamžiku v plné výši uhrazen, je host povinen uhradit ubytovateli 100 % z ceny ubytování.

Ubytovatel může jednostranně vypovědět smlouvu o ubytování a současně ukončit ubytování před uplynutím sjednané doby ubytování a vykázat hosta z ubytování, nastanou-li situace výslovně uvedené v těchto ubytovacích podmínkách, také v případě, že host jiným způsobem hrubě porušuje podmínky ubytování stanovené těmito ubytovacími podmínkami či právními předpisy nebo porušuje dobré mravy.

 

7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení“) a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Provozovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává ubytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto ubytovací podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Tyto ubytovací podmínky vstupují v účinnost dne 1. 5. 2019 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi hostem a provozovatelem. Host svou objednávkou/rezervací potvrzuje seznámení se s výše uvedenými podmínkami ubytování.

 

Provozovatel:

Pavel Stávek, Němčičky 255, 691 07

Tel.: + 420 776 076 828

E-mail: info@vevinohrade.cz

 

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravit.