Facebook - Vinařství R&P Stávkovi
  /  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro ubytování v penzionu Ve Vinohradě

 

Tyto ubytovací podmínky penzionu Ve Vinohradě upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu – Pavlem Stávkem, Němčičky 255, 691 07, IČO 48454869 (dále jen provozovatel) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen host).

 

 

1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

 

Objednání a rezervace ubytování je možné telefonicky, písemně, elektronicky nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení hosta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Při nástupu se host prokáže platným občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění uvedených formalit provozovatel hosta ubytuje a poskytne mu další informace k objednaným službám.

 

Mezi provozovatelem a hostem je uzavřena smlouva o ubytování v případě potvrzení objednávky (vystavením potvrzení, doručením potvrzení rezervace termínu na emailovou adresu klienta nebo zaplacením ceny za ubytování). Uzavřením smlouvy o ubytování jsou provozovatel a host touto smlouvou vázáni a jejich práva a povinnosti se řídí těmito smluvními podmínkami.

 

 

2. Práva a povinnosti hosta

 

Host má právo být dostatečně a úplně informován provozovatelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, provozovatelem potvrzených (zaplacených) služeb, reklamovat vady poskytovaných služeb.

 

Host je povinen řídit se těmito ubytovacími podmínkami, dalšími pokyny, které upravují provoz penzionu a pravidla chování v něm (ubytovací a provozní řád), jakož i pokyny personálu penzionu, a to zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy. Dále je host povinen úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci, zaplatit provozovateli v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení, vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid. Host plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu. Zjistí-li host v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele objektu. Host je plně zodpovědný za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci po celou dobu trvání pobytu (provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta).

Nedodržování podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!

 

 

3. Povinnosti provozovatele

 

Provozovatel je povinen poskytnout hostu důležité informace k objednaným službám, při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit hostovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

 

 

4. Ceny služeb a jejich úhrada

 

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na: www.ubytovani.vevinohrade.cz, v aktuálním ceníku. Úhrada za sjednané služby probíhá po potvrzení objednávky na účet provozovatele, jehož číslo bude hostovi zasláno po potvrzení objednávky.

 

Host je povinen při uzavření smlouvy o ubytování (potvrzení rezervace či objednávky) uhradit 100 % celkové ceny za celou dobu ubytování předem před započetím ubytování, respektive nevratnou zálohu, není-li s provozovatelem dohodnuto jinak, a to některým z následujících způsobů platby:

a) v případě telefonické či osobní rezervace v sídle penzionu nejpozději před započetím ubytování, a to hotově nebo prostřednictvím platební karty,

b) po dohodě s provozovatelem na základě faktury vystavené provozovatelem v případě, že je před započetím ubytování hotově nebo prostřednictvím platební karty zaplacena záloha ve výši stanovené provozovatelem.

V případě, že host nezaplatí řádně a včas cenu za služby, zaniká platnost objednávky nebo rezervace.

 

Cena zahrnuje: pobyt v ubytovacím zařízení na smluvenou dobu, spotřebu vody, spotřebu elektrické energie, hygienické potřeby (mýdlo a toaletní papír), zapůjčení čistého povlečení a ručníků, rekreační poplatek/pobytovou taxu. Cena nezahrnuje: pojištění (host využívá objekt na vlastní odpovědnost).

 

 

5. Pravidla ubytování

 

Provozovatel předá hostovi pokoj ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Přechodná nefunkčnost, vady či opotřebení zařízení, které nebrání běžnému užívání, nezakládají práva hosta na finanční kompenzaci. Zjistí-li provozovatel po skončení ubytování hosta vznik škody v době ubytování, je host povinen tuto škodu v plné výši nahradit. Host odpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým vědomě či nedbalostně (např. ponecháním klíčů od pokoje bez dozoru) umožnil vstup do pokoje.

 

Provozovatel je oprávněn účtovat hostům následující pokuty – za kouření v budově 1000 Kč, za ztrátu klíčů 1000 Kč, za rušení nočního klidu 5000 Kč.

 

Pro hosty je zajištěno parkování zdarma na parkovacích plochách přilehlých k areálu penzionu. Parkoviště není hlídané, host odpovídá za řádné uzamčení a zabezpečení vozidla proti poškození a krádeži vozidla samotného nebo věcí v něm. Parkování je umožněno na vyhrazených vyznačených plochách. Parkování mimo vyznačené plochy je zakázáno, a to mimo jiné z důvodu požární bezpečnosti. V případě, že host zaparkuje vozidlo mimo vyznačené plochy, zajistí ubytovatel přemístění vozidla odtahem na náklady hosta.

 

V areálu je umístěno bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-fi free. Případná nefunkčnost internetu v areálu penzionu nezakládá jakákoli kompenzační oprávnění hosta.

 

Provozovatel je oprávněn neumožnit vstup do ubytování osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám nepřiměřeně hlučným či jinak narušujícím pořádek a klid, a to zejména v době od 22:00 do 6:00 hod, stejně tak je ubytovatel oprávněn takové vykázat z ubytování, pokud již byly ubytovány. Ubytovaný je v takovém případě povinen uhradit ubytovateli 100 % z ceny ubytování.

 

Ubytovatel může jednostranně vypovědět smlouvu o ubytování a současně ukončit ubytování před uplynutím sjednané doby ubytování a vykázat hosta z ubytování, vyjma případů výslovně uvedených v těchto ubytovacích podmínkách, také v případě, že host jiným způsobem hrubě porušuje podmínky ubytování stanovené těmito ubytovacími podmínkami či právními předpisy nebo porušuje dobré mravy.

 

 

6. Ochrana osobních údajů

 

Ubytovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení“) a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Ubytovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává ubytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

 

 

7. Závěrečná ustanovení

 

Tyto ubytovací podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Tyto ubytovací podmínky vstupují v účinnost dne 1. 5. 2019 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi hostem a provozovatelem. Host svou objednávkou/rezervací potvrzuje seznámení se s výše uvedenými podmínkami ubytování.

 

 

 

Provozovatel:

Pavel Stávek, Němčičky 255, 691 07

Tel.: + 420 776 076 828

E-mail: info@vevinohrade.cz

 

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravit.